มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม ชมสวนดอกไม้จงเช่อ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240075MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67
19,9995,00019,99918,9998,00014,999จองเลย
04 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
23,9995,00023,99922,9998,00018,999จองเลย
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
26,9995,00026,99925,9998,00021,999จองเลย
02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67
22,9995,00022,99921,9998,00017,999จองเลย
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
23,9995,00023,99922,9998,00018,999จองเลย
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
20,9995,00020,99919,9998,00015,999จองเลย
05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67
23,9995,00023,99922,9998,00018,999จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
29,9995,00029,99928,9998,00024,999จองเลย
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
23,9995,00023,99922,9998,00018,999จองเลย
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
23,9995,00023,99922,9998,00018,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง เจียงไคเช็ค ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่

ที่เที่ยว

ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ, อุทยานอาลีซาน, หมู่บ้านสายรุ้ง, เจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเหวินหวู่, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, X-Park Aquarium, กลอเรียเอ้าท์เลท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเถาหยวน
2เมืองเจียอี้
3เมืองไถจง
4เมืองไทเป
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เมืองเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองไถจง • สวนดอกไม้จงเช่อ • หมู่บ้านสายรุ้ง • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  Germanium • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • เมืองเถาหยวน • X-Park Aquarium • กลอเรียเอ้าท์เลท • สนามบินเถาหยวน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพ - ไทเป - กรุงเทพ สายการบิน VIETJET (VZ) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง