มหัศจรรย์..ไต้หวัน บินคุ้ม เที่ยวครบทุกไฮไลท์ 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240074MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

ไต้หวัน

เริ่มต้น 19,999 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
22,9995,00022,99921,9998,00017,999จองเลย
17 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
22,9995,00022,99921,9998,00017,999จองเลย
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
24,9995,00024,99923,9998,00019,999จองเลย
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
19,9995,00019,99918,9998,00014,999จองเลย
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
23,9995,00023,99922,9998,00018,999จองเลย
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
21,9995,00021,99920,9998,00016,999จองเลย
03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
21,9995,00021,99920,9998,00016,999จองเลย
09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
24,9995,00024,99923,9998,00019,999จองเลย
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
22,9995,00022,99921,9998,00017,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว + อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ตึกTAIPEI 101 ช้อปปิ้งจุใจ ย่านซีเหมินติง

ที่เที่ยว

เย๋หลิ่ว, อาลีซาน, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, ตึกTAIPEI 101, โรงละครแห่งชาติไถจง, วัดเหวินหวู่, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเถาหยวน ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
2เมืองเจียอี้ ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
3เมืองไถจง ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
4เมืองไทเป ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • เถาหยวน ประเทศไต้หวัน

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ร้านพายสับปะรด • โรงละครแห่งชาติไถจง • วัดเหวินวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • เมืองเจียอี้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • Miyahara Ice Cream • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองนิวไทเป • อุทยานเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองไทเป • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  วัดหลงซาน • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • GERMANIUM • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพ-ไทเป-กรุงเทพ สายการบิน VietJet (VZ) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง