มหัศจรรย์..TAIWAN เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240073MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai Lion Air

ประเทศ

ไต้หวัน

เริ่มต้น 18,999 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
20,9994,50020,99919,9998,00015,999จองเลย
03 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67
19,9994,50019,99918,9998,00014,999จองเลย
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
21,9994,50021,99920,9998,00016,999จองเลย
10 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
22,9994,50022,99921,9998,00017,999จองเลย
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
18,9994,50018,99917,9998,00013,999จองเลย
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
20,9994,50020,99919,9998,00015,999จองเลย
29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
20,9994,50020,99919,9998,00015,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 ขอความรักวัดหลงซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านชาวประมงหลากสี

ที่เที่ยว

ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน, หมู่บ้านสายรุ้ง, วัดเหวินหวู่, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค , หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถั่งซำจั่ง, อาลีซาน, หมู่บ้านสายรุ้ง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเจียอี้
2เมืองไถจง
3เมืองไทเป
4เมืองเถาหยวน
5-

รายละเอียดทัวร์

  • วันที่
    1

    สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองเจียอี้ • ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต

    เช้า

    บ่าย

    ค่ำ

  • วันที่
    2

    นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง

    เช้า

    บ่าย

    ค่ำ

  • วันที่
    3

    เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

    เช้า

    บ่าย

    ค่ำ

  • วันที่
    4

    วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน

    เช้า

    บ่าย

    เย็น

    ค่ำ

  • วันที่
    5

    สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

    เช้า

    บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพ-ไทเป-กรุงเทพ สายการบิน Thai Lion Air (SL) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง