มหัศจรรย์..UNSEEN ไทเป เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240072MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai Lion Air

ประเทศ

ไต้หวัน

เริ่มต้น 20,999 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67
20,9994,50020,99919,9998,00015,999จองเลย
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
20,9994,50020,99919,9998,00015,999จองเลย
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
22,9994,50022,99921,9998,00017,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
22,9994,50022,99921,9998,00017,999จองเลย
02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67
20,9994,50020,99919,9998,00015,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
22,9994,50022,99921,9998,00017,999จองเลย
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
20,9994,50020,99919,9998,00015,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
21,9994,50021,99920,9998,00016,999จองเลย
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
21,9994,50021,99920,9998,00016,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อุทยานอาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซาน

ที่เที่ยว

อุทยานอาลีซาน , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, วัดหลงซาน, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซำจั๋ง, ตึกไทเป 101, ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต, อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเจียอี้
2เมืองไถจง
3เมืองไทเป
4เมืองเถาหยวน
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • เมืองเจียอี้

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ชิมชาอู่หลง • นั่งรถไฟอาลีซาน • เมืองไถจง • โรงละครแห่งชาติไถจง • ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) Germanium • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถ่ายรูปกับหมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน • เมืองเถาหยวน

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพ-ไทเป-กรุงเทพ สายการบิน Thai Lion Air (SL) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง