มหัศจรรย์..ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240067MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Lion Air

ประเทศ

ไต้หวัน

เริ่มต้น 15,999 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
18,9994,00018,99917,9998,00014,999จองเลย
17 ก.ค. 67 - 20 ก.ค. 67
15,9994,00015,99914,9998,00011,999จองเลย
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
18,9994,00018,99917,9998,00014,999จองเลย
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
20,9994,00020,99919,9998,00016,999จองเลย
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
17,9994,00017,99916,9998,00013,999จองเลย
25 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
19,9994,00019,99918,9998,00015,999จองเลย
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
20,9994,00020,99919,9998,00016,999จองเลย
31 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 67
16,9994,00016,99915,9998,00012,999จองเลย
01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67
17,9994,00017,99916,9998,00013,999จองเลย
07 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
16,9994,00016,99915,9998,00012,999จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
19,9994,00019,99918,9998,00015,999จองเลย
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
18,9994,00018,99917,9998,00014,999จองเลย
17 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
18,9994,00018,99917,9998,00014,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
18,9994,00018,99917,9998,00014,999จองเลย
30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
18,9994,00018,99917,9998,00014,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
17,9994,00017,99916,9998,00013,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนชื่อดัง

ที่เที่ยว

ไทเป, วัดเหวินหวู่ , วัดพระถังซำจั๋ง, ตลาดไถจง , ตึกไทเป 101 , อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, ชิมชาอู่หลง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, วัดหลงซาน, หมู่บ้านชาวประมงหลากสี , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองไถจง
2เมืองไทเป
3เมืองเถาหยวน
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถั่งซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) • GERMANIUM • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • หมู่บ้านชาวประมงหลากสี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  สนามบินเถาหยวน • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป ดอนเมือง-ไทเป-ดอนเมือง สายการบิน ThailionAir (SL) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง