มหัศจรรย์..TAIWAN บินคุ้ม..เที่ยวครบ!! 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240066MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
14 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
19,9994,00019,99918,9996,00015,999จองเลย
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย
28 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย
04 ส.ค. 67 - 07 ส.ค. 67
19,9994,00019,99918,9996,00015,999จองเลย
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย
25 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
16,9994,00016,99915,9996,00012,999จองเลย
08 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
17,9994,00017,99916,9996,00013,999จองเลย
22 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
18,9994,00018,99918,9996,00014,999จองเลย
06 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67
19,9994,00019,99918,9996,00015,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
24,9994,00024,99923,9996,00020,999จองเลย
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวสุดชิค เช็คอินจุดแลนด์มาร์ค ปล่อยโคมผิงซี ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ขอความรักวัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา

ที่เที่ยว

ตึกไทเป 101, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดเหวินหวู่, วัดพระถังซำจั๋ง, ตลาดไถจงไนท์มาร์เก็ต, วัดหลงซาน , ชิมชาอู่หลง, เมืองไถจง, เมืองไทเป, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองเถาหยวน ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2เมืองไถจง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3เมืองไทเป ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองหนานโถว • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไถจง • ไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด • ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89th) • Germanium อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดหลงซาน • ศูนย์เครื่องสำอาง • เมืองนิวไทเป • ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟสายเก่าผิงซี • หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น • เมืองเถาหยวน • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพ - ไทเป - กรุงเทพ สายการบิน VIETJET (VZ) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง