มหัศจรรย์..TAIWAN ขอพร 8 วัดดังเอาใจสายมู 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240065MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

ไต้หวัน

เริ่มต้น 16,999 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ก.ค. 67 - 06 ก.ค. 67
16,9994,00016,99915,9996,00012,999จองเลย
06 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย
10 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 67
17,9994,00017,99916,9996,00013,999จองเลย
18 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
22,9994,00022,99921,9996,00018,999จองเลย
21 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย
24 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย
01 ส.ค. 67 - 04 ส.ค. 67
19,9994,00019,99918,9996,00015,999จองเลย
07 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 67
18,9994,00018,99917,9996,00014,999จองเลย
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย
15 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
19,9994,00019,99918,9996,00015,999จองเลย
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
19,9994,00019,99918,9996,00015,999จองเลย
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย
02 ต.ค. 67 - 05 ต.ค. 67
18,9994,00018,99917,9996,00014,999จองเลย
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
19,9994,00019,99918,9996,00015,999จองเลย
06 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67
19,9994,00019,99918,9996,00015,999จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
23,9994,00023,99922,9996,00019,999จองเลย
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย
19 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
21,9994,00021,99920,9996,00017,999จองเลย
20 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
20,9994,00020,99919,9996,00016,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ขอพร เสริมดวง วัดจื่อหนานกง วัดพระถังซำจั๋ง วัดต้าหลงตงเป่าอัน วัดหลงซาน วัดเสี่ยไห่เฉิงหวง วัดชิงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101

ที่เที่ยว

วัดจื่อหนานกง, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดต้าหลงตงเป่าอัน, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, หมู่บ้านสายรุ้ง, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, ตึกไทเป 101, เมืองไถจง, ไถจงไนท์มาร์เก็ต, วัดเหวินหวู่, ชิมชาอู่หลง, เมืองไทเป, วัดต้าหลงตงเป่าอัน, วัดซิงเทียนกง, วัดหลงซาน, วัดชิงซาน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองไถจง ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
2เมืองไทเป ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
3เมืองไทเป ระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน • เมืองไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง ไถจงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองหนานโถว • วัดจื่อหนานกง • วัดเหวินหวู่ • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • วัดพระถังซำจั๋ง • ชิมชาอู่หลง • เมืองไทเป • ร้านพายสับประรด

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดต้าหลงตงเป่าอัน • วัดซิงเทียนกง • ศูนย์เครื่องสำอาง • อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค • วัดหลงซาน • ตลาดซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  วัดเสี่ยไห่เฉิงหวง • วัดชิงซาน • Germanium • ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) • สนามบินเถาหยวน • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป - กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพ - ไทเป - กรุงเทพ สายการบิน VIETJET (VZ) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง