เถาหยวน เจียอี้ อาลีซาน ผิงซี ไทเป

รหัสทัวร์

MT7-240024MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 4 คืน

สายการบิน

Starlux Airlines

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67
22,9907,00022,99022,99010,00017,990จองเลย
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
22,9907,00022,99022,99010,00017,990จองเลย
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
22,9907,00022,99022,99010,00017,990จองเลย
12 ส.ค. 67 - 16 ส.ค. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
22,9907,00022,99022,99010,00017,990จองเลย
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
22,9907,00022,99022,99010,00017,990จองเลย
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
22,9907,00022,99022,99010,00017,990จองเลย
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
22,9907,00022,99022,99010,00017,990จองเลย
28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67
22,9907,00022,99022,99010,00017,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย
13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
25,9907,00025,99025,99010,00020,990จองเลย
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
23,9907,00023,99023,99010,00018,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถไฟชมอุทยานอาลีซาน เที่ยวหมู่บ้านโบราณจิ่วเพิ่น ปล่อยโคมลอยผิงชี เช็คอินบูราโน่แห่งไต้หวัน ช้อปปิ้งซีเหมินติง

ที่เที่ยว

อุทยานอาลีซาน, หมู่บ้านโบราณจิ่วเพิ่น, โคมลอยผิงชี, บูราโน่แห่งไต้หวัน, รถไฟสายโบราณ, วัดต้าซี, เมืองไทเป, ตึกไทเป 101, วัดหลงซาน, ซีเหมินติง, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1CHIAYI KING, CHIAYI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2STAY HOTEL, CHIAYI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3HIONE HOTEL, TAIPEI ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4CENTURY HOTEL, TAOYUAN ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เมืองเถาหยวน

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านชาอู่หลง – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน - รถไฟสายโบราณ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ร้านเอ็นไซม์ – วัดต้าซี – เมืองไทเป – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – วัดหลงซาน - ศูนย์สร้อยสุขภาพ – ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ซีเหมินติง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ร้านเครื่องสำอางค์ – บูราโนแห่งไต้หวัน – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – เมืองผิงซี - ห้างเอาท์เล็ทมิตซุย

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินเถาหยวน – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน (ยกเว้นวันอิสระ)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ณ วันที่ออกราคาขาย)

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)