ไทจง หนานโถว เถาหยวน ไทเป

รหัสทัวร์

MT7-240023MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

ไต้หวัน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
20,9906,00020,99020,99010,00015,990จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
03 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
24 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
31 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67
17,9906,00017,99017,99010,00012,990จองเลย
07 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
17,9906,00017,99017,99010,00012,990จองเลย
14 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
17,9906,00017,99017,99010,00013,990จองเลย
21 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
17,9906,00017,99017,99010,00012,990จองเลย
28 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
05 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
09 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
21,9906,00021,99021,99010,00016,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
21,9906,00021,99021,99010,00016,990จองเลย
13 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย
16 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
18,9906,00018,99018,99010,00013,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวไต้หวันช้อปปิ้งจุใจ เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติง สัมผัสความโรแมนติก หมู่บ้านโบราณจิ่วเพิ่น

ที่เที่ยว

เผิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเพิ่น, เมืองไทจง, วัดเหวินหวู่, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เกาะลาลู, เมืองไทเป, วัดหลงซาน, ร้านขนมพายสับปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก, อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว, ตึกไทเป 101

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1STAY HOTEL TAICHUNG ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2RIVERVIEW TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3RIVERVIEW TAIPEI ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – เฝิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทจง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  วัดเหวินหวู่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - เกาะลาลู - ร้านเอ็นไซม์ - เมืองไทเป – วัดหลงซาน - ย่านซีเหมินติง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ร้านขนมพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ร้านเครื่องสำอางค์ - หมู่บ้านประวัติศาสตร์ซื่อซื่อหนันซุน - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน (ยกเว้นวันอิสระ)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ณ วันที่ออกราคาขาย)

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)