แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (จุงเฟรา-เซอร์แมท) 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240327MZ

จำนวนวัน/คืน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

เริ่มต้น 89,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 6 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
07 พ.ย. 67 - 13 พ.ย. 67
89,99015,00089,99089,99020,00069,990จองเลย
21 พ.ย. 67 - 27 พ.ย. 67
89,99015,00089,99089,99020,00069,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พิชิต 2 ยอดเขาแห่งสวิตฯ จุงเฟรา และ กอร์เนอร์แกรต เยือนเซอร์แมทเมืองสวยกลางหุบเขา เที่ยวอินเทอร์ลาเก้นเมืองสองทะเลสาบ

ที่เที่ยว

อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก, สะพานไม้ชาเปล, ทะเลสาบลูเซิร์น , ชวาเน่นท์พลัทซ์ , ทะเลสาบเบรียนซ์, เมืองกรินเดลวัลท์, สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์, ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express, สถานี รถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์, ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่, ยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็งพันปี, ลานสฟิงซ์, เมืองมองเทรอซ์, ปราสาทชิลยอง, หมู่บ้านทาซ, เทือกเขากอร์ เนอร์แกรต, วิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น , บ่อหมีสีน้ำตาล, ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์, ถนนบานโฮฟซตราสเซอ , ถนนออกัสตินเนอร์กาส

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Hotel Central Continental Interlaken หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3Hotel Central Continental Interlaken หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4Hotel Mountime Tash หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5Intercity Hotel Zurich หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6-
7-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอด การเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner