แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ (เจนีวา-3000) 9 วัน 6 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240326MZ

จำนวนวัน/คืน

9 วัน 6 คืน

สายการบิน

Saudi Arabian Airlines

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์

เริ่มต้น 79,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 6 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
85,99019,00085,99085,99020,00065,990จองเลย
20 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67
79,99019,00079,99079,99020,00059,990จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 12 ธ.ค. 67
85,99019,00085,99085,99020,00065,990จองเลย
25 ธ.ค. 67 - 02 ม.ค. 68
89,99019,00089,99089,99020,00069,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งขุนเขา พิชิตยอดเขากลาเซียร์ 3000 เช็คอินเจนีวา เที่ยวโลซานน์ เยือนอินเทอร์ลาเก้นเมืองริมทะเลสาบ

ที่เที่ยว

น้ำพุเจ็ทโด้, ทะเลสาบเจนีวา, โบสถ์เซนต์ปิเตอร์, จตุรัส ปลาซดูบูร์ก เดอฟูร์, มหาวิหารโลซานน์, บันไดไม้โบราณ, เมืองมองเทรอซ์, ปราสาทชิลยอง, เมืองโกล เดอ ปิยง, กลาเซียร์ 3000, โรงงานช็อกโกแลตการ์เย, บ่อหมีสีน้ำตาล , ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์, หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์, ทะเลสาบทูน และทะเลสาบเบรียนซ์, อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก, สะพานไม้ชาเปล, ทะเลสาบลูเซิร์น, ย่านชวา เน่นท์พลัทซ์, เขตเมืองเก่าซุก, หอนาฬิกาเมืองซุก, ย่านเมืองเก่า ซูริค , โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์, โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์, ซูริค โอเปร่า เฮาส์, เขตนีเดอร์ดอร์ฟ, ถนนบานโฮฟซตราสเซอ, ถนนออกัสตินเนอร์กาส

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Nash Airport Hotel, Geneva หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3Hôtel De Chailly, Montreux หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4Harry’s home Bern-Expo, Bern หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5Hotel Arcade AG, Lucerne หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6Hotel Arcade AG, Lucerne หรือเทียบเท่า 3 ดาว
7Holiday Inn Express Airport, Zurich หรือเทียบเท่า 3 ดาว
8-
9-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner