มหัศจรรย์ Semi Grand Swiss พิชิต 2 เขา เฟียส กลาเซีย 3000 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240238MB

จำนวนวัน/คืน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

Emirates

ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
04 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67
96,99912,90096,99995,99920,00076,999จองเลย
09 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
96,99912,90096,99995,99920,00076,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งกระเช้า EIGER EXPRESS เดินสะพาน PEAK WALK เก็บไฮไลท์หลักㆍเบิร์นㆍเวอเวย์ㆍมองซ์เทรอㆍเซอแมทูㆍอินเทอลาเก้นㆍลูเซิร์น พิเศษ! ลิ้มลอง ฟองดู 3 ชนิด

ที่เที่ยว

กรุงเบิร์น, อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น , บ่อหมี , ย่านมาร์กาสเซ , นาฬิกาดาราศาสตร์, เมืองเวอเวย์ , ส้อมยักษ์ , เมืองมองเทรอซ์ , ปราสาทชิลยอง , เมืองเซอร์แมท , เซอแมท, ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น , กลาเซียร์ 3000 , The Peak Walk by Tissot , เมืองอินเทอลาเก้น , ถนน Hoheweg , กรินเดลวาลด์ เฟียร์ส , ขึ้น กระเช้าเคเบิ้ลคาร์ CABLE CAR สู่ ยอดเขาเฟียสต์ , สะพาน First Cliff Walk by Tissot, เมืองลูเซิร์น , สะพานไม้ชาเปล , เขตเมืองเก่า , อนุสาวรีย์สิงโต , เมืองซูริค, จุดชมวิวลินเดอฮอฟ , โบสถ์เซ็นท์ปีเตอร์ , มหาวิหารกลอสมุสเตอร์ , ถนนบาร์นฮอฟ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2BB LULLY หรือเทียบเท่าหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3Hotel Mountime หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4HOTEL CENTRAL CONTINENTAL AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6-
7-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ดูไบ • ซูริค • เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • ลูลี่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เวอเวย์ • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • ทาซ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  กลาเซียร์ 3000 • อินเทอลาเก้นท์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  อินเทอลาเก้น • พิชิตยอดเขาเฟียส • ลูเซิร์น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ลูเซิร์น • ซูริค • สนามบินดูไบ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป้าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป้าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (กรณีมีวีซ่าแล้ว จะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท)

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ

ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner