สแกนดิเนเวีย สวีเดน-นอร์เวย์-เดนมาร์ก (ซอจ์นยอร์ด-ฟลัม) 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240336MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

สวีเดน

เริ่มต้น 79,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 5 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
02 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67
79,99018,00079,99079,99020,00059,990จองเลย
27 พ.ย. 67 - 04 ธ.ค. 67
79,99018,00079,99079,99020,00059,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวครบ 3 ประเทศเเห่งสเเกนดิเนเวีย สุดอลังการซอจ์นยอร์ด นั่งรถไฟโรเเมนติกฟลัมสบาน่า

ที่เที่ยว

เนินเขาฟยัลกาทัน, ศาลาว่าการเมืองสต็อกโฮล์ม, พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์, ย่านเมืองเก่ากัมลา สแตน, พระราชวังหลวง, เมืองคาร์ลสตัด, อุทยานฟรอกเนอร์, ลานกระโดดสกีฮอลเมนโคลเลน , เมืองอัล, เมืองฟลัม, ล่องเรือชมความสวยงามของ “ซอจ์นฟยอร์ด” , หมู่บ้านกู๊ดวาเก้น, นั่งรถไฟ “ฟลัมสบาน่า”, น้ำตกจอสฟอสเซ่น, ถนนคาร์ล โยฮันน์ เกท, พระราชวังหลวง ออสโล, อาคารรัฐสภา ออสโล, ล่องเรือสำราญ DFDS, รูปปั้นเงือกน้อย , น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน, พระราชวังคริสเตียนบอร์ก, พระราชวังอมาเลียนบอร์ก, ท่าเรือนูฮาวน์, ถนนสตรอยก์, ศาลาว่าการเมืองโคเปนเฮเกน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Scandic Hotel, Karlstad หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3Thon Hotel, Al หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4Thon Hotel, Al หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5DFDS Scandinavian หรือเทียบเท่า
6Good morning, Copenhagen หรือเทียบเท่า 3 ดาว
7-
8-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner