มหัศจรรย์ SPAIN บาร์เซโลนา. ซาราโกซ่า. โตเลโด. มาดริด . เซโกเวีย

รหัสทัวร์

MT7-240240MB

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Emirates

ประเทศ

สเปน

เริ่มต้น 95,999 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 23 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
97,99912,00097,99997,99920,00077,999จองเลย
15 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
95,99912,00095,99994,99920,00075,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เมืองมรดกโลก และสถาปัตยกรรมสุดอลังการ เมืองบาร์เซโลน่าㆍเมืองซาราโกซ่าㆍเมืองโตเลโด่ กรุงมาดริด ช้อปปิ้ง ถนนลารัมบลาส ·ลาสโรซาส วิลเลจ "พิเศษ!! ระบำาฟลามิงโก้ ล้มรสข้าวผัดสเปน และเมนูหมูหันอันเลื่องซื่อ

ที่เที่ยว

บาร์เซโลนา, ซาราโกซ่า, โตเลโด, มาดริด, เซโกเวีย, มหาวิหารซากราดาฟามิลิอา หรือ ซากราดาฟามิเลีย, สวนสาธารณะ ปาร์ค กูเอล, คาซ่า มิลา , คาซ่า บัตโล่ , ถนนคนเดินลารัมบลาส , เขามอนต์เซอร์รัต , จัตุรัสพลาซา เดล พิลาร์, มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ , ปูเอร์ตา เดล โซล , อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่, สัญลักษณ์แผ่นหินบนทางเท้า , มหาวิหารแห่งโตเลโด , สะพานส่งน้ำโบราณ , จัตุรัสอาโซเกโฆ, พลาซ่า เดอ เอสปาน่า, พระราชวังหลวงแห่งมาดริด , พลาซ่ามายอร์ , ตลาดซานมิเกล

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Novotel Cornella หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3Diagonal Plaza หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4NH Ventas หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5NH Ventas หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6NH Ventas หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินดูไบ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินดูไบ • สนามบินนานาชาติบาร์เซโลน่า • มหาวิหารซากราดาฟามิลิอา • สวนสาธารณะ ปาร์ค กูเอล • คาซ่า มิลา • คาซ่า บัตโล่ • ถนนคนเดินลารัมบลาส

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  นั่งกระเช้าสู่เขามอนต์เซอร์รัต • รูปปั้นพระมารดาแห่งมอนต์เซอรรัต • เมืองซาราโกซ่า • จัตุรัสพลาซา เดล พิลาร์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  มหาวิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ • กรุงมาดริด • ปูเอร์ตา เดล โซล • อนุสาวรีย์หมีและต้นไม้สตรอเบอร์รี่ • Kilometer Zero

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เมืองโตเลโด • มหาวิหารแห่งโตเลโด • เมืองเซโกเบีย • สะพานส่งน้ำโบราณ • จัตุรัสอาโซเกโฆ • กรุงมาดริด

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  พลาซ่า เดอ เอสปาน่า • พระราชวังหลวงแห่งมาดริด • หมู่บ้านลาส โรซาส • พลาซ่ามายอร์ • ตลาดซานมิเกล

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  กรุงมาดริด • ท่าอากาศยานนานาชาติมาดริดบาราคัส

  เช้า

  บ่าย

 • วันที่
  8

  ดูไบ • สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน)

ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม(กรณีมีวีซ่าแล้วจะคืนเงินให้ท่าน 3,500 บาท)

ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนำเที่ยวตามรายการ

ประกันโควิด-19 วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 50,000 USD ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner