ซุปตาร์...โคเรีย ออต๊อกเค 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240187MT

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Air Premier

ประเทศ

เกาหลีใต้

เริ่มต้น 20,888 บาท

จองเลย!
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
06 ก.ค. 67 - 10 ก.ค. 67
21,8886,000----จองเลย
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67
21,8886,000----จองเลย
13 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67
21,8886,000----จองเลย
14 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67
21,8886,000----จองเลย
17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67
21,8886,000----จองเลย
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
21,8886,000----จองเลย
24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 67
21,8886,000----จองเลย
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
21,8886,000----จองเลย
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
20,8886,000----จองเลย
07 ก.ย. 67 - 11 ก.ย. 67
20,8886,000----จองเลย
14 ก.ย. 67 - 18 ก.ย. 67
20,8886,000----จองเลย
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
20,8886,000----จองเลย
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 67
20,8886,000----จองเลย
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
20,8886,000----จองเลย
28 ก.ย. 67 - 02 ต.ค. 67
20,8886,000----จองเลย
05 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67
22,8886,000----จองเลย
09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
22,8886,000----จองเลย
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
23,8886,000----จองเลย
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
22,8886,000----จองเลย
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
23,8886,000----จองเลย
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
23,8886,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สนุกเต็มพิกัด กับ สวนสนุก Wolmi Theme Park ถ่ายรูปกับจุดเช็คอินใหม่ที่ STARFIELD COEX MALL

ที่เที่ยว

Wolmi Theme Park, STARFIELD COEX MALL, หมู่บ้านโบราณบุกชอนฮันอก, ตลาดเมียงดง , ถนนคนเดินฮงแด , วัดฮึงยุนซา, พิพิธภัณฑ์จาจังเมียน , Songdo Central Park, China Town, Lotte Tower, วัดบงฮึนชา, ช้อปปิ้งย่านกังนัม, ฮอกเกนามู, พิพิธภัณฑ์สาหร่าย, พระราชถ็อกซูกุง, ดิวตี้ฟรี, หมู่บ้านโบราณอึนพยอง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2DIAMOND INCHEON HOTEL โรงแรม 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
3L’ART HOTEL โรงแรม 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
4JK BLOSSOM HOTEL โรงแรม 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – SONGDO CENTRAL PARK – วัดฮึงยุนซา – CHINA TOWN – พิพิธภัณท์จาจังเมียน – WOLMIDO THEME PARK

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  STARFIELD COEX MALL – LOTTE TOWER – วัดบงอึนซา - ช้อปปิ้งย่านกังนัม - ศูนย์เครื่องสำอาง - ช้อปปิ้งฮงแด

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ศูนย์โสม - ฮอกเกนามู - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - พระราชถ็อกซูกุง - หมู่บ้านโบราณบุกชนฮันอก - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)