มหัศจรรย์...สิงค์โปร์ ฟรีอิสระ 1 วัน รับพลังฮวงจุ้ย 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240101MB

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

สิงคโปร์
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
19,9995,00019,99918,9995,00014,999จองเลย
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
18,9995,00018,99917,9995,00013,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

อิสระท่องเที่ยว 1 วัน !! ถ่ายรูปกับสิงโตพ่นน้ำ ล่องเรือ Bumboat Cruise ชมวิวชิงช้าสวรรค์ Singapore Flyer

ที่เที่ยว

น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง , เมอร์ไลอ้อน , การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์, มารีน่า เบย์ แซนด์ , สะพานฮีลิกซ์ , Universal Studios, อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1IBIS SELEGIE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2IBIS SELEGIE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินชางงี • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง • เมอร์ไลอ้อน • การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ • อ่าวมารีน่า • มารีน่า เบย์ แซนด์ • สะพานฮีลิกซ์ • Singapore River Bumboat Cruise

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อิสระท่องเที่ยว 1 วัน (Free Day & No Service)

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุโมงค์ต้นไม้ฟอร์ทแคนนิ่ง • วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว • วัดตันสิชงซู • สิงคโปร์ ฟลายเออร์ • น้ำตกจีเวล • สนามบินชางงี • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ สายการบิน Singapore Airlines (SQ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่ และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย

ภาษีน้ำมัน และภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัว และไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง