รัสเซีย (เซนต์ปีเตอร์-มอสโคว์) 8วัน 5คืน

รหัสทัวร์

MT7-240335MZ

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Turkish Airlines

ประเทศ

รัสเซีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
08 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
70,9907,00070,99070,99015,00050,990จองเลย
15 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
69,9907,00069,99069,99015,00049,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เยือนเเลนด์มาร์คสำคัญเเห่งแดนหมีขาว นั่งรถไฟด่วน Sapsan ชมความยิ่งใหญ่ของจัตุรัสเเดง กิน เที่ยว ช้อป ครบในทัวร์

ที่เที่ยว

ถนนเนียฟสกี้, โบสถ์หยดเลือด, ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล, พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ, พระราชวังแคทเธอรีน, เสาหินแกรนิตอเล็กซานเดอร์, อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช, เรือรบหลวงออโรร่า , มหาวิหารเซนต์ไอแซค, อนุสาวรีย์พระเจ้านิโคลสันที่1, พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ, สถานีรถไฟความเร็วสูง Sapsan, กรุงมอสโคว์ , สแปร์โรว์ ฮิลล์, มหาวิทยาลัยมอสโคว์, พระราชวังเครมลิน, โบสถ์ อัสสัมชัญ, จัตุรัสแดง, หอนาฬิกาซาวิเออร์, วิหารเซนต์บาซิล, ห้างสรรพสินค้ากุม, การแสดงละครสัตว์, มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์, สถานีรถไฟใต้ดินแห่งกรุงมอสโก , ถนนอาราบัท, ล่องแม่น้ำมอสโคว์ชมเมือง, ตลาดอิสมายลอฟสกี้

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Park Inn Pribaltiskaya, St. Peterburg หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3Park Inn Pribaltiskaya, St. Peterburg หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4Holiday Inn Seligerskaya, Moscow หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5Holiday Inn Seligerskaya, Moscow หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6Holiday Inn Seligerskaya, Moscow หรือเทียบเท่า 4 ดาว
7-
8-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner