มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240131MB

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Emirates

ประเทศ

รัสเซีย
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
07 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
72,9997,00072,99971,99920,00052,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

มหาวิหารเซนต์เดอซาร์เวีย จตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล พระราชวังฤดูร้อน พระราชวังฤดูหนาว พระราชวังเครมลิน พระราชวังแคทเธอลีน

ที่เที่ยว

มหาวิหารเซนต์เดอซาร์เวีย, จตุรัสแดง, มหาวิหารเซนต์บาซิล, พระราชวังเครมลิน, พระราชวังแคทเธอลีน, เขาสแปร์โรว์ฮิลส์ , ถนนอารบัต, วิหารอัสสัมชัญ , สุสานเลนิน, ชมโชว์ละครสัตว์ Circus, ตลาดอิสไมโลโว่ , Mathroska Painting Class , อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช , โบสถ์หยดเลือด , มหาวิหารไอแซค , พระราชวังฤดูหนาว , พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ , ป้อมปีเตอร์ และปอลด์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
3Holiday Inn Seligerskaya Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6Park Inn Pribaltijskaya หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินดูไบ • สนามบินโดโมเดโดโว่มอสโคว • เขาสแปร์โรว์ฮิลส์ • มหาวิหารเซนต์เดอซาเวียร์ • สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ • ถนนอารบัต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  พระราชวังเครมลิน • วิหารอัสสัมชัญ • จัตุรัสแดง • สุสานเลนิน • มหาวิหารเซนต์บาซิล ห้าง GUM • ชมโชว์ละครสัตว์ Circus

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ตลาดอิสไมโลโว่ • Mathroska Painting Class • นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan Fast Train • เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  พระราชวังแคทเธอลีน • อนุสาวรีย์พระเจ้าปีเตอร์มหาราช • โบสถ์หยดเลือด • มหาวิหารไอแซค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  พระราชวังฤดูหนาว • พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ • ป้อมปีเตอร์ และปอลด์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  พระราชวังฤดูร้อน หรือ พระราชวังปีเตอร์ฮอฟ • ช้อปปิ้งเอาท์เลตวิลเลจ • สนามบินพัลโคโวเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  สนามบินดูไบ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับ พร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพฯ-ดูไบ-มอสโคว-เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก-ดูไบ- กรุงเทพฯ) โดยสายการบิน Emirates (EK)

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง