AMAZING LUXURY NORTHERN PAKISTAN ทัวร์ปากีสถาน 9 วัน 7 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240209MS

จำนวนวัน/คืน

9 วัน 7 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

ปากีสถาน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ก.ค. 67 - 11 ก.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
13 ก.ค. 67 - 21 ก.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
24 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
07 ส.ค. 67 - 15 ส.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
17 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
07 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
14 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
21 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
09 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
12 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
16 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
19 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
23 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
69,99912,500----จองเลย
26 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
30 ต.ค. 67 - 07 พ.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
01 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
02 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
06 พ.ย. 67 - 14 พ.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
09 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
13 พ.ย. 67 - 21 พ.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
16 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
69,99912,500----จองเลย
20 พ.ย. 67 - 28 พ.ย. 67
69,99912,500----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สัมผัสเสน่ห์อันงดงามของธรรมชาติตามฤดูกาลของเส้นทางตอนเหนือปากีสถาน ดินแดนแห่งอารยธรรมแม่น้ำสินธุ์ และ เส้นคาราโครัมไฮเวย์ พิเศษ!! ชมสวนผลไม้ตามฤดูกาล

ที่เที่ยว

Shigar valley, ป้อมซิการ์ , ทะเลทราย Sarfaranga Desert , หุบเขาฮุนซ่า , Rakaposhi Galcier View Point , วิวยอดเขานังกาปาร์บัต , ชมป้อมปราการ “Altit Fort” , ธารน้ำแข็งฮ็อปเปอร์, หุบเขาดุยเกอร์, สะพานแขวนฮุซซานี , ธารน้ำแข็งพาสสุ , ทะเลสาบอัตตาบัด , พระพุทธรูปคาร์กาห์ , หุบเขา Naran Kaghan , พิพิธภัณฑ์ตักศิลา , อนุสาวรีย์ปากีสถาน, มัสยิดไฟซาล

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Hill View Islamabad หรือเทียบเท่า
2Kellisto Hotel หรือเทียบเท่า
3Hunza Darbar Hotel หรือเทียบเท่า
4Hard Rock Resort หรือเทียบเท่า
5Family Resort หรือเทียบเท่า
6Kellisto Hotel หรือเทียบเท่า
7Besham Continental Hotel หรือเทียบเท่า
8-
9-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพ-อิสลามาบัด

  เช้า

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  อิสลามาบัด-บินภายในสู่เมือง สการ์ดู-Shigar valley-ป้อมซิการ์-ทะเลทราย Sarfaranga Desert

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  Hunza Valley- Rakaposhi Galcier View Point-Nanga Parbat Viewpoint

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  Altit Fort-Hopper Valley-สวนผลไม้ตามฤดูกาล-Duiker Valley

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สะพานแขวนฮุซซานี-หุบเขาพาสสุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ทะเลสาบอัตตาบัด-กิลกิต-พระพุทธรูปคาร์กาห์-Gilgit Bazaar

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  หุบเขา Naran Kaghan-Besham

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  พิพิธภัณฑ์ตักศิลา-อิสลามาบัด-อนุสาวรีย์ปากีสถาน-มัสยิดไฟซาล-กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  9

  กรุงเทพ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบินไทย TG (กรุงเทพ-อิสลามาบัด-กรุงเทพ)

ค่าตั๋วเครื่องบินภายในปากีสถาน 1 เที่ยวบิน (อิสลามมาบัด-สการ์ดู)

ค่าวีซ่าปากีสถานสำหรับหนังสือเดินทางไทย (ไม่ต้องโชว์ตัว)

ค่าห้องพักตามโรงแรมที่ระบุไว้หรือเทียบเท่า

ค่าพาหนะเดินทางเป็น Toyota Coaster ขนาด 25 ที่นั่ง (กรุ๊ปไซส์ ไม่เกิน 14-15 ท่าน)

ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม พร้อมน้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุในโปรแกรม

ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท

ค่าบริการนำทัวร์โดยค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้เชี่ยวชาญและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์