มหัศจรรย์..เมียนมาร์ ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240223MB

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Myanmar Airlines

ประเทศ

พม่า
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
8,9992,0008,9997,9996,0005,999จองเลย
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
11,9992,00011,99910,9996,0008,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67
9,9992,0009,9998,9996,0006,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67
9,9992,0009,9998,9996,0006,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
10,9992,00010,9999,9996,0007,999จองเลย
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
12,9992,00012,99911,9996,0009,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
13,9992,00013,99912,9996,00010,999จองเลย
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
13,9992,00013,99912,9996,00010,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวมอดอว์ พระธาตุอินแขวน

ที่เที่ยว

พระนอนตาหวาน, หลวงพ่อหงาทัตจี, เจดีย์โบตะทาวน์, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เมืองหงสาวดี, พระราชวังบุเรงนอง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Royal Tian Li Hotel (Former Grand Mercure Hotel) หรือเทียบเท่า 4*
2โรงแรมบนพระธาตุอินแขวน
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินย่างกุ้ง • พระนอนตาหวาน • พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  พระธาตุอินแขวน • เมืองย่างกุ้ง • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (กรุงเทพ-ย่างกุ้ง-กรุงเทพ โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner