มหัศจรรย์..MANDALAY ชมเมืองมรดกโลก (ขึ้นดอนเมือง) 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240222MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Myanmar Airlines

ประเทศ

พม่า
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
14,9993,00014,99913,9996,00010,999จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
15,9993,00015,99914,9996,00011,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
14,9993,00014,99913,9996,00010,999จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
12,9993,00012,99911,9996,0008,999จองเลย
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
13,9993,00013,99912,9996,0009,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
15,9993,00015,99914,9996,00011,999จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
15,9993,00015,99914,9996,00011,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์ วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดกุโสดอ มัณฑะเลย์ฮิลล์ วัดติโลมินโล วัดอนันดา

ที่เที่ยว

พระมหามัยมุนี, วัดมหากันดายงค์, วัดเจดีย์ชเวสิกอง, วัดกุโสดอ, มัณฑะเลย์ฮิลล์, วัดติโลมินโล, วัดอนันดา

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1YI LINK HOTEL3* หรือเทียบเท่า
2ARTHAWKA HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
3YI LINK HOTEL3* หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง • มัณฑะเลย์ • พระราชวังไม้สักชเวนานจอง • วัดกุโสดอ • ภูเขามัณฑะเลย์ฮิลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  มัณฑะเลย์ • นั่งรถสู่พุกาม • วิหารกุบยางจี • วัดมนุหา • วิหารธรรมยานจี • เจดีย์สับพันยู ชมวิวพระอาทิตย์ตก

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  พุกาม • เจดีย์ชเวสิกอง • วิหารติโลมินโล • วิหารอนันดา • มัณฑะเลย์ • โรงงานเครื่องเขิน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  มัณฑะเลย์ • พิธีล้างพระพักตร์พระมหามุนี • เมืองอมรปุระ • สะพานไม้อูเบ็ง • วัดมหากันดายงค์ • สนามบินมัณฑะเลย์ • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (ตอนเมือง-มัณฑะเลย์-ดอนเมือง) โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (ป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner