มหัศจรรย์..เมียนมาร์ มูข้ามแดน บินตรงเชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240117MB

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Myanmar Airways

ประเทศ

พม่า
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
12,9992,00012,99911,9996,0009,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 11 ส.ค. 67
10,9992,00010,9999,9996,0007,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
12,9992,00012,99911,9996,0009,999จองเลย
15 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
9,9992,0009,9999,9996,0006,999จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 15 ธ.ค. 67
10,9992,00010,9999,9996,0007,999จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 29 ธ.ค. 67
11,9992,00011,99910,9996,0008,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ย่างกุ้ง หงสา เจดีย์โบตาทาวน์ เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน เทพกระซิบ พระราชวังบุเรงนอง ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ๊คะวาย อิ่มอร่อยกับ..บุฟเฟ่ต์นานาชาติ เมนูกุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว

ที่เที่ยว

เจดีย์โบตาทาวน์, เจดีย์ชเวดากอง, พระนอนตาหวาน, ตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ๊คะวาย, ย่างกุ้ง, เทพทันใจ เทพกระซิบ, พระธาตุมุเตา, พระราชวังบุเรงนอง, วัดไจ๊คะวาย, พระนอนชเวตาเลียว, เจดีย์ไจ๊ปุ่น, พระนั่งหงาทัตจี

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานเชียงใหม่ • ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ เทพกระซิบ • เจดีย์ชเวดากอง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองย่างกุ้ง • เมืองหงสาวดี • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • วัดไจ๊คะวาย • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์ไจ๊ปุ่น

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  พระนั่งหงาทัตจี • พระนอนตาหวาน • สนามบินมิงกาลาดง • ท่าอากาศยานเชียงใหม่

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เชียงใหม่-ย่างกุ้ง-เชียงใหม่ สายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง