มหัศจรรย์..เมียนมาร์ เที่ยว 3 เมือง มัณฑะเลย์-เนปยีดอ-พุกาม 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240107MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Myanmar Airways

ประเทศ

พม่า
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
14,9993,00014,99913,9996,00010,999จองเลย
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
15,9993,00015,99914,9996,00011,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
15,9993,00015,99914,9996,00011,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
15,9993,00015,99914,9996,00011,999จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
14,9993,00014,99913,9996,00010,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
13,9993,00013,99912,9996,0009,999จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
13,9993,00013,99912,9996,0009,999จองเลย
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
13,9993,00013,99912,9996,0009,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
16,9993,00016,99915,9996,00012,999จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
16,9993,00016,99915,9996,00012,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะเจดีย์อุปะสันติ วิหารติโลมินโล วัดอนันต์ดา เจดีย์สัพพัญญู ชมวิหารธรรมยันจี เจดีย์ชเวสิกอง ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก

ที่เที่ยว

มัณฑะเลย์, วิหารติโลมินโล, เจดีย์สัพพัญญู, วิหารธรรมยันจี, เจดีย์ชเวสิกอง, ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี, พระพุทธรูปปางมารวิชัย, เจดีย์อุปปาตะสันติ, ดูช้างเผือก, พิพิธภัณฑ์อัญมณี, วัดอนันดา, วัดกุบยางกี, นั่งรถม้าชมเมือง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1Aureum Naypyidaw ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2Arthawka Hotel Bagan ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Arthawka Hotel Bagan ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง • มัณฑะเลย์ • เมืองเนปยีดอ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  พระพุทธรูปปางมารวิชัย • เจดีย์อุปปาตะสันติ • พิพิธภัณฑ์อัญมณี • เมืองพุกาม

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เจดีย์ชเวสิกอง • วัดติโลมินโล • วัดอนันดา • วิหารสัพพัญญู • โรงงานเครื่องเขิน • วิหารธรรมยันจี • วัดมหุหา • วัดกุบยางกี • นั่งรถม้าชมเมือง • ล่องเรือแม่น้ำอิระวดีชมพระอาทิตย์ตก

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองมัณฑะเลย์ • สนามบินมัณฑะเลย์ • กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (ดอนเมือง-มัณฑะเลย์-ดอนเมือง) โดยสายการบิน MYANMAR AIRWAYS (8M) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง