ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน

รหัสทัวร์

MT7-240033MZ

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Myanmar Airlines

ประเทศ

พม่า
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
12,9902,50012,99012,9905,000-จองเลย
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
12,9902,50012,99012,9905,000-จองเลย
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
12,9902,50012,99011,9905,000-จองเลย
30 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
11,9902,50011,99010,9905,000-จองเลย
20 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67
11,9902,50011,99010,9905,000-จองเลย
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
11,9902,50011,99010,9905,000-จองเลย
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
12,9902,50012,99011,9905,000-จองเลย
11 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
12,9902,50012,99011,9905,000-จองเลย
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
13,9902,50013,99012,9905,000-จองเลย
18 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
12,9902,50012,99011,9905,000-จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักดี เที่ยวคุ้ม ทริปแก้บน เสริมสิริมงคล สักการะ 3 มหาบูชาสถาน ขอพรเทพทันใจ

ที่เที่ยว

เมืองหงสา, พระราชวังบุเรงนอง , พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว , เมืองย่างกุ้ง, พระมหาเจดีย์ชเวดากอง, เจดีย์โบตาทาวน์, เจดีย์ชเวมอดอว์, ไจ้ทีโย, พระธาตุอินทร์แขวน, เจดีย์ไจ๊ปุ่น (พระ 4 ทิศ), เมืองย่างกุ้ง, ตลาดสก๊อต, พระนอนตาหวาน, พระใหญ่หงาทัตจี

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า
2ZEALAX HOTEL ระดับ 5 ดาวหรือเทียบเท่า
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรงนอง – เจดีย์ชเวมอดอว์ – ไจ้ทีโย – พระธาตุอินทร์แขวน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  พระธาตุอินทร์แขวน – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น หรือพระสี่ทิศ – เมืองย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  พระเจดีย์โบตาทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ตลาดสก๊อต –พระนอนตาหวาน – พระหงาทัตจี – สนามบินมิงกะลาดง – สนามบินสุวรรณภูมิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)