มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ

รหัสทัวร์

MT7-240032MZ

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Myanmar Airlines

ประเทศ

พม่า
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
20 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67
15,9902,50015,99015,9905,00011,990จองเลย
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
15,9902,50015,99015,9905,00011,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
16,9902,50016,99016,9005,00012,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ร่วมล้างพิธีมหามงคลล้างพระพักตร์พระมัยมุนี สักการะ 2 มหาบูชาสถาน ชมสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก

ที่เที่ยว

พระราชวังมัณฑะเลย์, วัดกุโสดอ , เมืองพุกาม , วัดติโลมินโล , วัดมนุหะ , วิหารธรรมมายันจี, เจดีย์ชเวสิกอง , รวมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี , วิหารสัพพัญญู, มัณฑะเลย์ฮิลล์, วัดอานันดา, จุดชมวิวทะเลเจดีย์, สะพานไม้สักอูเบ็ง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2REGENCY BAGAN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3SHWEPHUY HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – จุดชมวิวทะเลเจดีย์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมรปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระเป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)