ซุปตาร์...ฮักมะย๋อมมะแย๋ม 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240188MT

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

AirAsia

ประเทศ

ลาว
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
18,8883,000----จองเลย
10 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
18,8883,000----จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
14,8883,000----จองเลย
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
14,8883,000----จองเลย
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
14,8883,000----จองเลย
04 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
15,8883,000----จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
18,8883,000----จองเลย
24 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
17,8883,000----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นั่งรถไฟความเร็วสูงจากวังเวียง สู่หลวงพระบาง ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระธาตุหลวง วัดสีเมือง พระธาตุพูสี เที่ยวบลูลากูน วังเวียง ชมบรรยากาศริมแม่น้ำซอง

ที่เที่ยว

หลวงพระบาง, น้ำตกตาดกวางสี , วัดวิชุนราช , วัดเซียงทอง , พระธาตุหลวง วัดสีเมือง , ประตูชัย, บลูลากูน , สะพานสีฟ้า, ถนนคนเดินวังเวียง, ถ้ำปูคำ, ล่องแม่น้ำซอง, วัดใหม่, พระธาตุพูสี, พระราชวังหลวงพระบาง, ตลาดมืดหลวงพระบาง, ตักบาตรข้าวเหนียว

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1โรงแรมวิไลวงศ์, โรงแรมภูอ่างคำ วังเวียง หรือระดับเทียบเท่า
2โรงแรมสายสัมพันธ์, Sunway Hotel หลวงพระบาง หรือระดับเทียบเท่า
3โรงแรมสายสัมพันธ์, Sunway Hotel หลวงพระบาง หรือระดับเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต - วัดสีเมือง – พระธาตุหลวง - ประตูชัย วังเวียง - ถนนคนเดินวังเวียง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  บลูลากูน – ถ้ำปูคำ – สะพานสีฟ้า - ล่องเรือแม่น้ำซอง – สถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงวังเวียง - หลวงพระบาง - เมืองหลวงพระบาง – วัดใหม่

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  วัดเชียงทอง – พระธาตุพูสี - พระราชวังหลวงพระบาง - วัดวิชุนราช – ออกพบตก - ตลาดมืดหลวงพระบาง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ตักบาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าหลวงพระบาง - น้ำตกตาดกวางสี – ท่าอากาศยานนานาชาติหลวงพระบาง – ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน (รวมน้ำหนักกระเป๋าถือขึ้นเครื่องท่านละ 7kg และโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 20kg)

ค่ารถโค้ชปรับอากาศ

โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)

ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ

ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ

ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % (เฉพาะค่าบริการ)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (เฉพาะค่าบริการ)