มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ วังเวียง กุ้ยหลินแห่งเมืองลาว 3 วัน 2 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240109MB

จำนวนวัน/คืน

3 วัน 2 คืน

สายการบิน

Lion Air

ประเทศ

ลาว
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
26 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
14,9993,50014,99913,9994,00011,999จองเลย
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
13,9993,50013,99912,9994,00010,999จองเลย
27 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67
11,9993,50011,99910,9994,0008,999จองเลย
04 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
12,9993,50012,99911,9994,0009,999จองเลย
25 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
13,9993,50013,99912,9994,00010,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ใส่บาตรข้าวเหนียว ประตูชัย พระราชวังหลวงพระบาง วัดเชียงทอง พระธาตุภูษี ถ้ำนางฟ้า ตลาดมืด น้ำตกตาดกวางสี

ที่เที่ยว

พระราชวังหลวงพระบาง, วัดเชียงทอง, ถ้ำนางฟ้า, น้ำตกตาดกวางสี, วัดพระธาตุหลวง, ประตูชัย, ตลาดมืด, ใส่บาตรข้าวเหนียว , ตลาดเช้า, พระธาตุภูษี, พระราชวังเก่า, ล่องเรือแม่น้ำซอง, ด่านเวียงจันทร์ สะพานมิตรภาพ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองหลวงพระบาง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2เมืองวังเวียง ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  สนามบินดอนเมือง • อุดรธานี • หนองคาย • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • ร้านหัตถกรรม • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ใส่บาตรข้าวเหนียว • วัดเชียงทอง • ตลาดเช้า • พระธาตุภูษี • พระราชวังเก่า • น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง-วังเวียง

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ล่องเรือดูแม่น้ำซอง • ถ้ำนางฟ้า • ร้านปลอดภาษี • ด่านเวียงจันทน์ สะพานมิตรภาพ • สนามบินอุดรธานี • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (ดอนเมือง-อุดรธานี-ดอนเมือง) โดยสายการบิน LION AIR (SL) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้อง เพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถตู้ VIP รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆของผู้เดินทาง