มหัศจรรย์..หลวงพระบาง สัมผัสธรรมชาติเมืองลาว 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240108MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

ลาว
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
28 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67
15,9994,00015,99914,9996,00012,999จองเลย
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
17,9994,00017,99916,9996,00014,999จองเลย
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
19,9994,00019,99918,9996,00016,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
18,9994,00018,99917,9996,00015,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
15,9994,00015,99914,9996,00012,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
14,9994,00014,99914,9996,00011,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
19,9994,00019,99918,9996,00016,999จองเลย
18 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
18,9994,00018,99917,9996,00015,999จองเลย
23 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
19,9994,00019,99918,9996,00016,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

วัดเชียงทอง วัดวิชุน พระราชวังหลวงพระบาง วัดพระธาตุหลวง ชมความงามถ้ำนางฟ้า นั่งเรือชมวิวแม่น้ำซอง พระธาตุภูษี พิเศษ!! นั่งรถไฟความเร็วสูง ลาว-จีน

ที่เที่ยว

วัดเชียงทอง , วัดวิชุน, พระราชวังหลวงพระบาง, วัดพระธาตุหลวง, ถ้ำนางฟ้า, นั่งเรือชมวิวแม่น้ำซอง, พระธาตุภูษี , ตลาดมืด, พระราชวังเก่า, หมู่บ้านช่างฆ้อง, หมู่บ้านช่างไห, ้ถ้ำติ่ง, น้ำตกตาดกวางสี, ใส่บาตรข้าวเหนียว, ตลาดเช้า, ตลาดกลางคืนวังเวียง, ประตูชัย

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1เมืองหลวงพระบาง หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
2เมืองหลวงพระบาง หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
3เมืองวังเวียง หรือเทียบเท่า 3-4 ดาว
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ • หลวงพระบาง • พระธาตุภูษี • ตลาดมืด

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  พระราชวังเก่า • หมู่บ้านช่างฆ้อง • หมู่บ้านช่างไห • ถ้ำติ่ง • น้ำตกตาดกวางสี • ศูนย์สมุนไพร

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้า • วัดเชียงทอง • นั่งรถไฟความเร็วสูงลาว-จีนไปวังเวียง • ถ้ำนางฟ้า • ล่องเรือชมแม่น้ำซอง • ตลาดกลางคืน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เวียงจันทน์ • ศูนย์หัตถกรรม • พระธาตุหลวง • ประตูชัย • สนามบินนานาชาติเวียงจันทร์ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมกรุ๊ป ดอนเมือง-หลวงพระบาง-เวียงจันทน์-ดอนเมือง สายการบินแอร์เอเชีย (FD) อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว ไม่สามารถระบุที่นั่งได้ เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ (โหลดได้ท่านละ 1 ใบ) กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีที่โรงแรมไม่มีห้องพักสำหรับ 3 ท่าน ลูกค้าจะต้องเพิ่มเงินเป็นห้องพักห้องเดี่ยว)

มื้ออาหารตามรายการระบุ (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

ค่าน้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ช/รถตู้ VIP รับ-ส่ง สถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทยตามรายการระบุ

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ ระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวและปัญหาสุขภาพอื่นๆ ของผู้เดินทาง