AMAZING JORDAN & EGYPT ทัวร์จอร์แดน-อียิปต์ 8 วัน 5 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240205MS

จำนวนวัน/คืน

8 วัน 5 คืน

สายการบิน

Royal Jordanian

ประเทศ

จอร์แดน
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
24 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
89,97913,500----จองเลย
04 ต.ค. 67 - 11 ต.ค. 67
89,97913,500----จองเลย
11 ต.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
89,97913,500----จองเลย
18 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
89,97913,500----จองเลย
25 ต.ค. 67 - 01 พ.ย. 67
89,97913,500----จองเลย
15 พ.ย. 67 - 22 พ.ย. 67
89,97913,500----จองเลย
29 พ.ย. 67 - 06 ธ.ค. 67
89,97913,500----จองเลย
06 ธ.ค. 67 - 13 ธ.ค. 67
89,97913,500----จองเลย
13 ธ.ค. 67 - 20 ธ.ค. 67
89,97913,500----จองเลย
20 ธ.ค. 67 - 27 ธ.ค. 67
99,87913,500----จองเลย
27 ธ.ค. 67 - 03 ม.ค. 68
99,87913,500----จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

บินรอบเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ไม่ต้องบินซ้ำไปมากับสายการบิน 5 ดาว โปรแกรมจัดอย่างลงตัวไม่เหนื่อยรวบรวมทุกไฮไลท์ **จอร์แดน** ชมความยิ่งใหญ่ของ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกเมืองเพตรา **อียิปต์** ตามรอยอารยธรรมโบราณดินแดนไอยคุปต์ หนึ่งในอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลก

ที่เที่ยว

มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล, คาซเนท์, ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน, วิหารเฮอร์คิวลิส, พระราชวังของพระมหากษัตริย์อับดลุลาห์ที่สอง, ทะเลสาบเดดซี, อารยธรรมโบราณดินแดนไอยคุปต์ , พีระมิดกีซา, ซัคคาร่า, พิพิธภัณฑ์อียิปต์โบราณ, อเล็กซานเดรีย, ป้อมปราการซิทาเดล, ตลาดข่านเอลคาลีลี

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Grand East Dead Sea Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3Petra Castle Hotel Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4Amman Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5The Oasis hotel Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6The Oasis hotel Hotel 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7-
8-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  กรุงเทพฯ-อัมมาน-เมืองมาดาบา-โบสถ์อนุสรณ์โมเสส-โบสถ์กรีกออร์โธดอกซ์-เดดซี

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เพตรา-มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ เอล-คาซเนท์-โรงละครโรมันโบราณ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อัมมาน-โรงละครโรมัน-ป้อมปราการแห่งกรุงอัมมาน-วิหารเฮอร์คิวลิส

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  อัมมาน-ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงไคโร ประเทศอียิปต์- Salah EL Din Citadel & Mohamed Ali Mosque-Mainyal Palace-The Egyptian Museum-ล่องเรือแม่น้ำไนล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  อเล็กซานเดรีย-ป้อมปราการซิทาเดล-Abu Al-Abbas Al-Mursi-ไคโร

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  7

  ไคโร-ซัคคาร่า-มหาพีระมิดกีซา-ตลาดข่านเอลคาลีลี-สนามบิน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  8

  อัมมาน-กรุงเทพ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เที่ยวบินชั้นประหยัด (กรุงเทพ-อัมมาน-ไคไร-กรุงเทพ Royal Jordanian Airlines)

ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ

ค่าพาหนะทุกชนิด หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยวพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง

ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน

ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุตามรายการ, น้ำดื่มวันละ 1 ขวด

ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ

ค่าบริการนำทัวร์โดยมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์

ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท

ค่าวีซ่าอียิปต์/ค่าวีซ่าจอร์แดน