มหัศจรรย์...JAPAN เกียวโต ชิราคาวาโกะ คามิโคจิ โตเกียว 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240337MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia X

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
01 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
37,9997,90037,99935,99910,00022,999จองเลย
05 ต.ค. 67 - 10 ต.ค. 67
39,9997,90039,99937,99910,00024,999จองเลย
08 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
40,9997,90040,99938,99910,00025,999จองเลย
09 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
40,9997,90040,99938,99910,00025,999จองเลย
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
40,9997,90040,99938,99910,00025,999จองเลย
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
39,9997,90039,99937,99910,00024,999จองเลย
19 ต.ค. 67 - 24 ต.ค. 67
40,9997,90040,99938,99910,00025,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามธรรมชาติ ณ อุทยานคามิโคจิ เยือนมรดกโลกหมู่บ้านชิราคาวาโกะ เช็คอินภูเขาไฟฟูจิ เต็มอิ่มช้อปปิ้ง ชินจูกุ ห้างโอไดบะ

ที่เที่ยว

เมืองโอซาก้า, วัดคินคะคุจิ., มิตซุย เอ้าท์เล็ต , หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ , อุทยานคามิโคจิ , ปราสาทมัตสึโมโต้, กิจกรรมชงชาญี่ปุ่น, หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค , ภูเขาไฟฟูจิ , ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ , โอไดบะ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2NAGOYA / GIFU HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3MUTSUMOTO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4FUJI AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5NARITA HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองเกียวโต • วัดคินคะคุจิ • มิตซุยเอ้าท์เล็ต

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  จังหวัดกิฟุ • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • จังหวัดนะงะโนะ • อุทยานคามิโคจิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองมัตสึโมโต้ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • พิธีชงชาญี่ปุ่น • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ภูเขาไฟฟูจิ • ช้อปปิ้งชินจูกุ • โอไดบะ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี๋ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการนวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner