มหัศจรรย์...HOKKAIDO ฟูราโน่ อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240321MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia X

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
29 ต.ค. 67 - 03 พ.ย. 67
33,9997,90033,99931,99910,00020,999จองเลย
05 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
35,9997,90035,99933,99910,00022,999จองเลย
12 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
35,9997,90035,99933,99910,00022,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะฮอกไกโด สัมผัสความโรแมนติก ณ คลองโอตารุ อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

ที่เที่ยว

เมืองซัปโปโร, เมืองฟูราโน่ , หมู่บ้านนิงเกิ้ลเทอเรซ , อิออน มอลล์ , เมืองบิเอะ, บ่อน้ำสีฟ้า , คลองโอตารุ , พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, หอนาฬิกาไอน้ำโบราณ, ถนนซาไกมาจิ , ช้อปปิ้งปลอดภาษี, สวนฮิราโอกะ , พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ, ถนนทานุกิโคจิ , หอนาฬิกาซัปโปโร, พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร, จุดชมวิวเขาโมอิวะ , สวนโอโดริ , ตลาดนิโจ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2WING ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5SAPPORO HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองฟูราโน่ • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • อิออนมอลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองบิเอะ • บ่อน้ำสีฟ้า • น้ำตกชิราฮิเกะ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองซัปโปโร • ช้อปปิ้งปลอดภาษี • สวนฮิราโอกะ • พระใหญ่อะตะมะไดบุตสึ • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่มีรถบริการรับ - ส่ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์นักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner