มหัศจรรย์...JAPAN ฟูจิ อุโมงค์เมเปิ้ล นาริตะ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240319MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia X

ประเทศ

ญี่ปุ่น

เริ่มต้น 31,999 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 17 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67
32,9996,90032,99930,99910,00017,999จองเลย
01 พ.ย. 67 - 05 พ.ย. 67
31,9996,90031,99929,99910,00016,999จองเลย
06 พ.ย. 67 - 10 พ.ย. 67
35,9996,90035,99933,99910,00020,999จองเลย
07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
35,9996,90035,99933,99910,00020,999จองเลย
08 พ.ย. 67 - 12 พ.ย. 67
35,9996,90035,99933,99910,00020,999จองเลย
13 พ.ย. 67 - 17 พ.ย. 67
35,9996,90035,99933,99910,00020,999จองเลย
14 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67
35,9996,90035,99933,99910,00020,999จองเลย
15 พ.ย. 67 - 19 พ.ย. 67
35,9996,90035,99933,99910,00020,999จองเลย
20 พ.ย. 67 - 24 พ.ย. 67
35,9996,90035,99933,99910,00020,999จองเลย
21 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67
35,9996,90035,99933,99910,00020,999จองเลย
22 พ.ย. 67 - 26 พ.ย. 67
35,9996,90035,99933,99910,00020,999จองเลย
27 พ.ย. 67 - 01 ธ.ค. 67
36,9996,90036,99934,99910,00021,999จองเลย
28 พ.ย. 67 - 02 ธ.ค. 67
36,9996,90036,99934,99910,00021,999จองเลย
29 พ.ย. 67 - 03 ธ.ค. 67
36,9996,90036,99934,99910,00021,999จองเลย
04 ธ.ค. 67 - 08 ธ.ค. 67
39,9996,90039,99937,99910,00024,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ วัดอาซากุสะ ชมความสวยงามใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงเมเปิ้ลโมมิจิ ไคโร นำท่านชมความงามภูเขาไฟฟูจั บริเวณชั้น 5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

ที่เที่ยว

เมืองนาริตะ, วัดอาซากุสะ , ถนนนาคามิเสะ , หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค , อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิไคโร , เมืองยามานาชิ , ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5, พิธีชงชาญี่ปุ่น , เมืองโตเกียว , ช้อปปิ้งชินจูกุ, โตเกียวดิสนีย์แลนด์ , ศาลเจ้าเมจิ, พระราชวังอิมพีเรียล , ย่านฮาราจูกุ , ห้าแยกชิบูย่า , ตลาดปลาสึกิจิ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • อุโมงค์เมเปิ้ลโมมิจิไคโร

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  เมืองยามานาชิ • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 • พิธีชงชาญี่ปุ่น • เมืองโตเกียว • ช้อปปิ้งชินจูกุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีช่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner