มหัศจรรย์...FUKUOKA คุมาโมโต้ ทาคาชิโฮะ เบปปุ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240318MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
30,9996,90030,99928,99910,00020,999จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
35,9996,90035,99933,99910,00025,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
35,9996,90035,99933,99910,00025,999จองเลย
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
33,9996,90033,99931,99910,00023,999จองเลย
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00022,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวชมปราสาทคุมาโมโต้ ชมความงามหุบเขาทาคาชิโฮะ เที่ยวครบทุกวันไม่มีวันอิสระ

ที่เที่ยว

เมืองฟุกุโอกะ , ศาลเจ้าดาไซฟุ , หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล , ทะเลสาบคินริน , เมืองเบปปุ , บ่อทะเลเดือด หรือ ยูมิ จิโกกุ , หุบเขาทาคาชิโฮ , ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ , เมืองคุมาโมโต้, ย่านชิโมโทริ , ปราสาทคุมาโมโต้ , โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท, ย่านช้อปปิ้งเท็นจิน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2HITA / HARAZURU / BEPPU หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3KUMAMOTO AREA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4FUKUOKA AREA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • เมืองเบปปุ • บ่อยูมิ จิโกกุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  หุบเขาทาคาชิโฮ • ศาลเจ้าคามิชิกิมิ คุมาโนะอิมะสึ • เมืองคุมาโมโต้ • ช้อปปิ้งย่านชิโมโทริ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ปราสาทคุมาโมโต้ • โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท • DUTY FREE • ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

  เช้า

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี๋ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner