มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ คิตะคิวชู ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240317MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

ญี่ปุ่น

เริ่มต้น 25,999 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 15 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
02 ต.ค. 67 - 06 ต.ค. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
04 ต.ค. 67 - 08 ต.ค. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00024,999จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
33,9996,90033,99931,99910,00025,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
33,9996,90033,99931,99910,00025,999จองเลย
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00021,999จองเลย
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00021,999จองเลย
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00021,999จองเลย
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00021,999จองเลย
19 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
30,9996,90030,99928,99910,00022,999จองเลย
21 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
30,9996,90030,99928,99910,00022,999จองเลย
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00024,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

นมัสการพระนอน ณ วัดนันโซอิน ชมความงามศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ อิสระช้อปปิ้ง ตามอัธยาศัย 1 วัน

ที่เที่ยว

เมืองฟุกุโอกะ, วัดนันโซอิน , เมืองเบปปุ , หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล , ทะเลสาบคินริน, บ่อทะเลเดือด หรือ ยูมิ จิโกกุ , ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ, ดิ เอาท์เล็ท คิตะคิวชู, ห้างมิตซุย ช็อปปิ้งพาร์ค , สถานีฮากาตะ , ย่านเท็นจิน , วัดโทโชจิ , สวนโอโฮริ , โมโมชิ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2BEPPU/ HITA HARAZURU AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3FUKUOKA / HAKATA HOTEL AREA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4FUKUOKA / HAKATA HOTEL AREA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองฟุกุโอกะ • วัดนันโซอิน • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • บ่อยูมิ จิโกกุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ศาลเจ้ามิยาจิดาเกะ • ดิ เอ้าท์เล็ต คิตะคิวชู • DUTY FREE • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner