โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมอุโมงค์เมเปิ้ล 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240269MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67
49,99010,00046,99046,99015,00039,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอิน จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดฮิต "เจดีย์แดงชูเรโตะ" ชมอุโมงค์เมเปิ้ล ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ เมนูพิเศษ!! หม้อไฟ "นาเบะ" / บุฟเฟ่ต์ "ขาปูยักษ์", ปิ้งย่างยากินิคุ สไตล์ญี่ปุ่น พักฟูจิออนเซ็น 1 คืน / พักย่านชินจูกุ

ที่เที่ยว

วัดอาซากุสะ, ถนนนาคามิเซ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี , คาวาโกเอะ, ถนนคุระซุคุริ, หอนาฬิกาโทคิโนะคาเนะ, ช้อปปิ้งตรอกคาชิยะโย โคโช, ทานขาปูยักษ์, อาบน้ำแร่ธรรมชาติ, เจดีย์แดงชูเรโตะ, ิพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, ชมอุโมงค์เมเปิ้ล, อิออน มอลล์, Freeday, ตลาดปลาซึกิจิ, ถนนเมจิจิงกูไกเอ็น , ช้อปปิ้งชินจูกุ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2FUJI AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3TOKYO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4TOKYO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner