นาโกย่า ทาคายาม่า มัตสึโมโต้ คามิโคจิ ฟูจิ นาริตะ โตเกียว (เข้านาโกย่า-ออกนาริตะ) 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240264MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

ญี่ปุ่น

เริ่มต้น 49,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 7 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
20 ต.ค. 67 - 25 ต.ค. 67
51,99012,00048,99048,99010,00041,990จองเลย
30 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 67
49,99012,00046,99046,99010,00039,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอิน "คามิโคจิ" เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ เที่ยวเมืองทาคายาม่า ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ พักย่านทาคายาม่า ออนเซ็น 1 คืน พักย่านมัตสึโมโต้ ออนเซ็น 1 คืน เมนูพิเศษ!! หม้อไฟนาเบะโฮโต, บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์, บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ

ที่เที่ยว

หมู่บ้านชิราคาวาโกะ , ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า, ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ, มัตสึโมโต้ , หมู่บ้านนาราอิจูกุ, ปราสาท มัตสึโมโต้, อิออนมอลล์, ภูเขาไฟฟูจิ, ศาลเจ้าโคมิตาเดะ , พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว , หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค, วัดอาซากุสะ, ถนนนาคามิเซ, ช้อปปิ้งชินจูกุ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2TAKAYAMA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3MATSUMOTO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4FUJI AREA HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
5NARITA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner