นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า เกียวโต (เข้านาโกย่า-ออกโอซาก้า) 7 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240261MZ

จำนวนวัน/คืน

7 วัน 4 คืน

สายการบิน

Singapore Airlines

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
08 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
49,99012,00046,99046,99010,00039,990จองเลย
13 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
49,99012,00046,99046,99010,00039,990จองเลย
21 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
49,99012,00046,99046,99010,00039,990จองเลย
31 ต.ค. 67 - 06 พ.ย. 67
49,99012,00046,99046,99010,00039,990จองเลย
03 พ.ย. 67 - 09 พ.ย. 67
47,99012,00044,99044,99010,00039,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คามิโคจิสุดว้าว!! เที่ยวเมืองเก่าทาคายาม่า ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างยากินิคุ และชาบูสไตล์ญี่ปุ่น

ที่เที่ยว

ศาลเจ้าโอสึคันนง, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า, เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ, มัตสึโมโต้, คามิโคจิ, อิออน, วัดคิโยมิสึ, ถนนสายกาน้ำชา, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, พิธีชงชาญี่ปุ่น, ชินไซบาชิ, Freeday, ดิวตี้ฟรี, ปราสาทโอซาก้า, ตลาดปลาคุโรมง, ริงกุเอาท์เล็ท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6
7

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2TAKAYAMA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3GIFU AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4OSAKA AREA HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
5OSAKA AREA HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
6-
7-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner