ฮอกไกโด โอตารุ ซัปโปโร โจซังเค ชมใบไม้เปลี่ยนสี 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240260MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Airways International

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
13 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
47,99010,00044,99044,99015,00037,990จองเลย
27 ต.ค. 67 - 31 ต.ค. 67
45,99010,00042,99042,99015,00035,990จองเลย
07 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67
45,99010,00042,99042,99015,00035,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมใบไม้เปลี่ยนสี "โจซังเค" เช็คอินบ่อน้ำพุร้อน เพลิดเพลินบรรยากาศสุดโรแมนติก "คลองโอตารุ" ช้อปปิ้งมิตซุยเอาท์เล็ต พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิด / ช้อปปิ้งจุใจที่ทานุกิโคจิ

ที่เที่ยว

บ่อน้ำพุร้อนโจซังเค, สะพานแขวนฟุตามิ, ศาลเจ้าโจซังเค, โรงงานช็อกโกแล็ตชิโรอิ โคอิบิโตะ, อาคารเจอาร์ทาวเวอร์, คลองโอตารุ, พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี, ถนนซาไกมาชิ, มหาวิทยาลัย ฮอกไกโด, ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ, อุทยานโมอาย, พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ, ดิวตี้ฟรี , ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวน ฮิราโอกะ, มิตซุยเอาท์เล็ต

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2SAPPORO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3SAPPORO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4CHITOSE AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ระหว่างเดินทางเงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน (ยกเว้นวันอิสระ)

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี (ณ วันที่ออกราคาขาย)

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner