โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า คามิโคจิ (พักออนเซ็น 1 คืน) 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240259MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

Peach Aviation

ประเทศ

ญี่ปุ่น

เริ่มต้น 39,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 5 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
07 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
39,99012,00039,99039,99010,00029,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
41,99012,00041,99041,99010,00031,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
41,99012,00041,99041,99010,00031,990จองเลย
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
39,99012,00039,99039,99010,00029,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คามิโคจิสุดว้าว!! เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมเมืองเก่าทาคายาม่า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ที่เที่ยว

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, อิออน มอลล์, คามิโคจิ, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ , ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า, เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ, วัดคิโยมิสึ, พิธีชงชาญี่ปุ่น, ชินไซบาชิ, FreeDay, ปราสาทโอซาก้า, ตลาดปลาคุโรมง, ริงกุเอ้าท์เล็ท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2NAGOYA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3TAKAYAMA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner