โอซาก้า เกียวโต มัตสึโมโต้ คามิโคจิ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240258MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Peach Aviation

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
11 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
37,99010,00037,99037,99010,00027,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
37,99010,00037,99037,99010,00027,990จองเลย
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
35,99010,00035,99035,99010,00025,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
35,99010,00035,99035,99010,00025,990จองเลย
22 ต.ค. 67 - 26 ต.ค. 67
37,99010,00037,99037,99010,00027,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ฤดูกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีที่คามิโคจิสุดว้าว!! เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ

ที่เที่ยว

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, อิออน มอลล์, คามิโคจิ, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, วัดคิโยมิสึ, พิธีชงชาญี่ปุ่น, ดิวตี้ฟรี, ชินไซบาชิ, ปราสาทโอซาก้า, ตลาดปลาคุโรมง, ริงกุเอ้าท์เล็ท, ซุ้มประตูสีแดง

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2NAGOYA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3GIFU AREA HOTEL หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
4OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner