โตเกียว นาริตะ ฟูจิ ชมดอกโคเชีย 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240257MZ

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

Greater Bay Airlines

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
04 ต.ค. 67 - 09 ต.ค. 67
29,99010,00029,99029,99015,00019,990จองเลย
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
33,99010,00033,99033,99015,00023,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
33,99010,00033,99033,99015,00023,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เช็คอิน จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิยอดฮิต "เจดีย์แดงชูเรโตะ" ชมทุ่งดอกโคเชีย ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แช่ออนเซ็นน้ำแร่ธรรมชาติ เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง "ยากินิคุ", หม้อไฟนาเบะ, และบุฟเฟ่ต์ "ขาปูยักษ์"

ที่เที่ยว

วัดอาซากุสะ, ถนนนาคามิเซ, ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี, โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์ เล็ต, ทานขาปูยักษ, อาบน ้าแร่ธรรมชาติ, เจดีย์แดงชูเรโตะ, พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว, หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค , ช้อปปิ้งชินจูกุ, Free Day, อิบารากิ, สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ปาร์ค, อิออน มอลล์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2NARITA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3FUJI AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4NARITA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5NARITA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner