เกียวโต โอซาก้า คามิโคจิ นาโกย่า กิฟุ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240256MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Peach Aviation

ประเทศ

ญี่ปุ่น

เริ่มต้น 29,990 บาท

จองเลย!

ดูทั้งหมด 5 รายการ

เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
31,9908,00031,99031,99010,00021,990จองเลย
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
29,9908,00029,99029,99010,00021,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามเทือกเขาแอลป์ ณ คามิโคจิ เที่ยวหมู่บ้านชิราคาวาโกะ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

ที่เที่ยว

วัดคิโยมิสึ, วัดคินคะคุจิ, ย่านช้อปปิ้ง ถนนชินเคียวโกกุ, คามิโคจิ, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ, อิออน มอลล์ , พิธีชงชาญี่ปุ่น, ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ดิวตี้ฟรี , ชินไซบาชิ, ปราสาทโอซาก้า, ตลาดปลาคุโรมง, ริงกุเอาท์เล็ท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2Gifu Area Hotel หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
3Gifu Area Hotel หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
4Osaka Area Hotel หรือ เทียบเท่า 3 ดาว
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner