โอซาก้า เกียวโต นารา 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240255MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Peach Aviation

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67

27,990

29,990

8,500

29,990

29,990

10,000

19,990

จองเลย
ทัวร์ไฟไหม้26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

25,990

29,990

8,500

29,990

29,990

10,000

19,990

จองเลย
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
27,9908,50027,99027,99010,00019,990จองเลย
09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
33,9908,50033,99033,99010,00023,990จองเลย
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67
34,9908,50034,99034,99010,00024,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
33,9908,50033,99033,99010,00023,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

เที่ยวเมืองเก่าเกียวโต ชมความน่ารักของกวาง เมืองนารา เช็คอินวัดน้ำใส ถ่ายรูปสุดชิคคู่เสาโทริอิสีแดง ตะลุยช้อปปิ้งโอซาก้า มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบู สไตล์ญี่ปุ่น และบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง "ยากินิคุ"

ที่เที่ยว

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ, ิพิธีชงชาญี่ปุ่น, วัดคิโยมิสึ, ถนนสายกาน้ำชา, อิออน มอลล์, วัดโทไดจิ, ดิวตี้ฟรี, ชินไซบาชิ, FreeDay, ปราสาทโอซาก้า, ตลาดปลาคุโรมง, ิริงกุเอ้าท์เล็ท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า
3OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า
4OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่า
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner