มหัศจรรย์...JAPAN คามิโคจิ มัตสึโมโต้ ฟูจิ 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240243MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia X

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
10 ต.ค. 67 - 15 ต.ค. 67
38,9998,90038,99936,99910,00016,999จองเลย
11 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
38,9998,90038,99936,99910,00016,999จองเลย
12 ต.ค. 67 - 17 ต.ค. 67
38,9998,90038,99936,99910,00016,999จองเลย
17 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
38,9998,90038,99936,99910,00016,999จองเลย
18 ต.ค. 67 - 23 ต.ค. 67
38,9998,90038,99936,99910,00016,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามธรรมชาติ ณ อุทยานคามิโคจิ เก็บภาพความประกับใจวิวภูเขาไฟฟูจิ ณ สวนโออิชิปาร์ค อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

ที่เที่ยว

เมืองนาริตะ, วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซ็นโซจิ , ถนนนาคามิเสะ , เมืองมัตสึโมโต้ , อิออนมอลล์ , อุทยานคามิโคจิ, ปราสาทมัตสึโมโต้ , สวนโออิชิ ปาร์ค , ภูเขาไฟฟูจิ, ศูนย์การเรียนรู้ชงชา , ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ , โตเกียวดิสนีย์แลนด์ , ศาลเจ้าเมจิ , พระราชวังอิมพีเรียล , ย่านฮาราจูกุ , ห้าแยกชิบูย่า , ตลาดปลาสึกิจิ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2MATSUMOTO HOTEL AREA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3FUJI NO MO RI HOTEL หรือเทียบเท่า 3 คาว
4INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • เมืองมัตสึโมโต้ • อิออน มอลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อุทยานคามิโคจิ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • สวนโออิชิปาร์ค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 • ศูนย์การเรียนรู้ชงชา • ช้อปปิ้งชินจูกุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาทไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป้าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner