มหัศจรรย์...JAPAN อิบารากิ คาวาโกเอะ ฟูจิ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240242MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai AirAsia X

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
09 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
33,9996,90033,99931,99910,00023,999จองเลย
15 ต.ค. 67 - 19 ต.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00022,999จองเลย
16 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00022,999จองเลย
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00022,999จองเลย
24 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67
27,9996,90027,99925,99910,00017,999จองเลย
25 ต.ค. 67 - 29 ต.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00022,999จองเลย
26 ต.ค. 67 - 30 ต.ค. 67
32,9996,90032,99930,99910,00022,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมทุ่งดอกโคเชีย สวนโออิชิปาร์ค เที่ยวย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ ท่องเที่ยวอิสระเต็มวัน

ที่เที่ยว

เมืองนาริตะ , พระพุทธรูปอุชิคุ ไดบุตสึ , ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ , สวนโออิชิ ปาร์ค , พิธีชงชาญี่ปุ่น , ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ , ศาลเจ้าเมจิ , พระราชวังอิมพีเรียล, ย่านฮาราจูกุ , ห้าแยกชิบูย่า , ตลาดปลาสึกิจิ , โตเกียวดิสนีย์แลนด์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2FUJISAN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO NARITA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO NARITA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • เมืองอิบารากิ • พระใหญ่อุชิคุ ไดบุตสึ • ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  สวนโออิชิ ปาร์ค • พิธีชงชาญี่ปุ่น • ช้อปปิ้งชินจูกุ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 3,200 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ค่าธรรมเนียมวีช่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นได้รับประกาศยกเว้นการยื่นวีช่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner