มหัศจรรย์...FUKUOKA เบปปุ ยูฟุอิน ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240225MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

Thai Vietjet

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

17,999

28,999

6,900

28,999

26,999

10,000

20,999

จองเลย
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00020,999จองเลย
26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00020,999จองเลย
01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
26,9996,90026,99924,99910,00018,999จองเลย
02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67
26,9996,90026,99924,99910,00018,999จองเลย
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
30,9996,90030,99928,99910,00022,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67
30,9996,90030,99928,99910,00022,999จองเลย
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
26,9996,90026,99924,99910,00018,999จองเลย
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67
26,9996,90026,99924,99910,00018,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67
26,9996,90026,99924,99910,00018,999จองเลย
26 ส.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 10 ก.ย. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
12 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 67
26,9996,90026,99924,99910,00018,999จองเลย
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
26,9996,90026,99924,99910,00018,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67
26,9996,90026,99924,99910,00018,999จองเลย
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
27 ก.ย. 67 - 01 ต.ค. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สักการะขอพรพระนอน วัดนันโซอิน เที่ยวหมู่บ้านยูฟุอิน ฟลอร์รัล ชมบ่อ "ยูมิ จิโกกฺ" อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

ที่เที่ยว

เมืองเบปปุ, หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล, ทะเลสาบคินริน , บ่อทะเลเดือด , ศาลเจ้าดาไซฟุ, โทสุ พรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ท

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2BEPPU / HITA / HARAZURU AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3FUKUOKA/ HAKATA HOTEL AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4FUKUOKA/ HAKATA HOTEL AREA หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  เมืองฟุกุโอกะ • วัดนันโซอิน • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน • บ่อยูมิ จิโกกุ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  ศาลเจ้าดาไซฟุ • โทซุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต • DUTY FREE • ห้างมิตซุย ช้อปปิ้งพาร์ค • กันดั้มพาร์ค

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถ รับ-ส่ง และไม่รวมค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-ฟุกุโอกะ-กรุงเทพฯ สายการบิน VIETJET AIRLINES (VZ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

Promote Banner
line_click_bannertel_click_banner