ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5 วัน 3 คืน

ฟุกุโอกะ คุมาโมโตะ เบปปุ ยูฟุอิน 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240221MZ

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67

24,990

27,990

8,500

27,990

27,990

10,000

19,990

จองเลย
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67
25,9908,50025,99025,99010,00017,990จองเลย
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
27,9908,50027,99027,99010,00019,990จองเลย
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
25,9908,50025,99025,99010,00017,990จองเลย
28 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67
25,9908,50025,99025,99010,00017,990จองเลย
29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
25,9908,50025,99025,99010,00017,990จองเลย
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
25,9908,50025,99025,99010,00017,990จองเลย
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
25,9908,50025,99025,99010,00017,990จองเลย
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
25,9908,50025,99025,99010,00017,990จองเลย
03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
27,9908,50027,99027,99010,00019,990จองเลย
08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 67
27,9908,50027,99027,99010,00019,990จองเลย
12 ต.ค. 67 - 16 ต.ค. 67
29,9908,50029,99029,99010,00021,990จองเลย
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
29,9908,50029,99029,99010,00021,990จองเลย
18 ต.ค. 67 - 22 ต.ค. 67
29,9908,50029,99029,99010,00021,990จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามปราสาทคุมาโมโตะ ขอพรพระนอนนันโซอิน เช็คอินหมู่บ้านยูฟูอิน สุดว้าวกันดั้มพาร์ค

ที่เที่ยว

ปราสาทคุมาโมโตะ, ซากุระโนะบาบะ โจไซเอ็น, บ่อทะเลเดือด, หมู่บ้านยูฟุอิน, ฟุกุโอกะ, ศาลเจ้าดาไซฟุ, กันดั้มพาร์ค, วัดนันโซอิน, ช้อปปิ้งย่านเทนจิน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2BEPPU AREA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3FUKUOKA AREA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4FUKUOKA AREA หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5-

ค่าทัวร์รวมอะไร

ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับพร้อมคณะ

ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมการะ เป็นไปตามสายการบินกำหนด

ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ

ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน

ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวดต่อท่าน

ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง

ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ

ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ

ค่าบริการซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ถ้าบริษัทสามารถ หัก ภาษี ณ ที่จ่าย 3% (ยอดก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)