มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า เกียวโต นารา ฟรีเดย์ 5 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240126MB

จำนวนวัน/คืน

5 วัน 3 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
04 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67
23,9996,90023,99921,99910,00015,999จองเลย
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00021,999จองเลย
01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
26,9996,90026,99924,99910,00018,999จองเลย
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 67
25,9996,90025,99923,99910,00017,999จองเลย
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00021,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมวิหารไม้ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดโทไดจิ เยือนเมืองหลวงเก่าของญี่ปุ่น ณ เกียวโต อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

ที่เที่ยว

วัดโทไดจิ, ปราสาทโอซาก้า, ศาลเจ้าเฮอัน, วัดคินคะคุจิ, กิจกรรมชงชา, ริงกุเอ้าท์เล็ต, ฟรีเดย์

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3OSAKA AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4RINKU AREA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
5-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองโอซาก้า • ปราสาทโอซาก้า• เมืองนารา • วัดโทไดจิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองเกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมชงชา • วัดคินคะคุจิ • ริงกุเอ้าท์เล็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เชียงใหม่-โอซาก้า-เชียงใหม่ สายการบินเวียดเจ็ท (VZ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง