มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า ทาคายาม่า คามิโคจิ 6 วัน 4 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240125MB

จำนวนวัน/คืน

6 วัน 4 คืน

สายการบิน

VietJet Air

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
08 ต.ค. 67 - 13 ต.ค. 67
32,9997,90032,99930,99910,00024,999จองเลย
15 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67
36,9997,90036,99934,99910,00028,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามธรรมชาติ ณ อุทยานคามิโคจิ ชมปราสาทอีกาดำ ณ ปราสาทมัตสึโมโต้ ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ

ที่เที่ยว

อุทยานคามิโคจิ , ปราสาทมัตสึโมโต้, ปราสาทโอซาก้า, มิตซุยเอ้าท์เล็ต, หมู่บ้านชิราคาวาโกะ , สะพานนาคะบาชิ, อิออน มอลล์, ถนนเมืองเก่าซันมาจิ, ศาลเจ้าเฮอัน, กิจกรรมชงชา, ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4
5
6

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1-
2GIFU AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
3MATSUMOTO AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
4GIFU AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
5RINKU AREA HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว
6-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองโอซาก้า • ปราสาทโอซาก้า• เมืองนาโกย่า • มิตซุยเอ้าท์เล็ต

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  หมู่บ้านชิราคาวาโกะ • เมืองนากาโนะ • ปราสาทมัตสึโมโต้ • อิออน มอลล์

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  อุทยานคามิโคจิ • เมืองทาคายาม่า • ถนนเมืองเก่าซันมาจิ • สะพานนาคะบาชิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  5

  เกียวโต • ศาลเจ้าเฮอัน • กิจกรรมชงชา • ร้านค้าปลอดภาษี • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

  เช้า

  บ่าย

  เย็น

  ค่ำ

 • วันที่
  6

  ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ ประเทศญี่ปุ่น • ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่

  เช้า

  บ่าย

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เชียงใหม่-โอซาก้า-เชียงใหม่ สายการบินเวียดเจ็ท (VZ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์) เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง