มหัศจรรย์...JAPAN โอซาก้า เกียวโต FREEDAY 4 วัน 3 คืน

รหัสทัวร์

MT7-240046MB

จำนวนวัน/คืน

4 วัน 3 คืน

สายการบิน

AirAsia X

ประเทศ

ญี่ปุ่น
เดินทางผู้ใหญ่ (พัก 2-3 ท่าน)พักเดี่ยวเด็ก (มีเตียง)เด็ก (ไม่มีเตียง)ทารกJoinland
ทัวร์ไฟไหม้28 มิ.ย. 67 - 01 ก.ค. 67

21,999

25,999

6,900

25,999

23,999

10,000

15,999

จองเลย
ทัวร์ไฟไหม้05 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67

21,999

25,999

6,900

25,999

23,999

10,000

15,999

จองเลย
12 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67
26,9996,90026,99924,99910,00016,999จองเลย
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
02 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 67
28,9996,90028,99926,99910,00018,999จองเลย
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
11 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67
29,9996,90029,99927,99910,00019,999จองเลย
16 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67
27,9996,90027,99925,99910,00017,999จองเลย
23 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67
26,9996,90026,99924,99910,00016,999จองเลย
30 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67
27,9996,90027,99925,99910,00017,999จองเลย
06 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 67
25,9996,90025,99923,99910,00015,999จองเลย
13 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67
27,9996,90027,99925,99910,00017,999จองเลย
20 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67
27,9996,90027,99925,99910,00017,999จองเลย
27 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67
25,9996,90025,99923,99910,00015,999จองเลย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ชมความงามวิหารไม้ ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดโทไดจิ เยือนเมืองหลวงเก่า ณ เกียวโต อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 1 วัน

ที่เที่ยว

วัดโทไดจิ, เกียวโต, ปราสาทโอซาก้า , ศาลเจ้าเฮอัน

มื้ออาหาร

มื้อเพื่อคุณ

มื้อนี้รวมในค่าทัวร์แล้ว

มื้ออิสระ

หาทานได้ตามใจคุณ

ไม่มีมื้ออาหาร

มื้อนี้อยู่นอกเวลาทัวร์

วันที่เช้าเที่ยงเย็น
1
2
3
4

โรงแรมและที่พัก

วันที่โรงแรมและที่พักระดับ
1RINKU AREA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
2OSAKA / NAMBA / HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3OSAKA / NAMBA / HOTEL AREA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4-

รายละเอียดทัวร์

 • วันที่
  1

  กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  2

  ปราสาทโอซาก้า • เมืองนารา • วัดโทไดจิ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

 • วันที่
  3

  อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่ารถบริการรับ – ส่งและค่าเข้าสถานที่ต่างๆ

  เช้า

  ค่ำ

 • วันที่
  4

  เมืองเกียวโต •วัดคินคะคุจิ • กิจกรรมชงชา • ศาลเจ้าเฮอัน • ท่าอากาศยานคันไซ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

  เช้า

  บ่าย

  ค่ำ

ค่าทัวร์รวมอะไร

ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-คันไซ-กรุงเทพฯ สายการบิน Thai Airasia X (XJ) เป็นตั๋วหมู่คณะไม่สามารถสะสมไมล์ได้

ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)

ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ

ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ (สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)

น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน

ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ

ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ

ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)